Bosh sahifaBank haqida Asosiy ko`rsatkichlar

Bosh ofis

100096, Toshkent sh., Lutfiy ko'chasi, 14.
Harita

Telefon.: (+998 71) 202-99-99
Faks: (+998 71) 273-05-90
Ishonch telefoni: (+998 71) 273-04-40

Asosiy ko`rsatkichlar

“MIKROKREDITBANK” AKSIYADORLIK-TIJORAT BANKI TOMONIDAN 2016 YIL 9 OYLIK FAOLIYATI YAKUNLARI TO'G'RISIDA
HISOBOT

    O’zbkistn Rspubliksi Przidntining 2016 yil 15 yanvrdgi Vzirlr Mhkmsid o’tkzilgn yig’ilishidgi dsturiy m’ruzlri hmd O’zbkistn Rspubliksi liy Mjlis pltsi v Sntining
    2016 yil 8 sntyabrdgi qo’shm qrri, shuningdk, O’zbkistn Rspubliksi Przidnti vzifsini bjruvchi – O’zbkistn Rspubliksi Bsh vziri SH.M.Mirziyovning O’zbkistn Rspubliksi liy Mjlisi pltlrining ushbu qo’shm mjlisdgi nutqid bnk tizimi ldig qo’yilgn ustivr vziflr ijrsini t’minlsh mqsdid 2016 yilning o’tgn 9 yi dvmid “Mikrkrditbnk” ksiyadrlik-tijrt bnki tmnidn niq chr-tdbirlr mlg shirildi.
    Jumldn, bnkning ssiy iqtisdiy ko’rstkichlri ijrsini t’minlsh brsid ishlr tshkil etildi.
    Bnkning jmi kpitli yil bshig nisbtn  30,1  mlrd. so’mg shib, 2016 yil 1 ktyabr hltig 283,1 mlrd. so’mni, o’z nvbtid, kpitlning trlilik drjsi 20,1 fizni hmd jriy likvidlik drjsi 72,7 fizni tshkil etdi.
    Bnk ktivlri yil bshig nisbtn  187,0 mlrd. so’mg yoki 16 fizg shgn hld 1 382,0 mlrd. so’mni, shundn krdit qo’yilmsi 991,6 mlrd. so’mni tshkil etdi.
    Iqtisdiyotning rl sktrig jrtilgn krditlr qldig’i hm o’z nvbtid ms rvishd 879,4 mlrd. so’mni, krdit prtfli trkibid uzq muddtli krditlr jmi 86 fizni yoki 857,2 mlrd. so’mni tshkil etdi.
    Kichik bizns v tdbirkrlik sub’ktlrig jrtilgn krditlr jmi 891,6 mlrd. so’mni tshkil etgn hld, shundn, ko’rstilgn mikrmliyaviy izmtlr 337,7 mlrd. so’mni tshkil etdi, hli mntlri qldig’i yil bshig nisbtn 21 fizg yoki 44,9 mlrd. so’mg shib, 257,1 mlrd. so’mg tdi.
    Bugungi kund, tshkil etilgn bnk trmg’i, jumldn 85 t filil v 112 t mini-bnklr rspublikmizning brch mintqlridgi hli hmd tdbirkrlik sub’ktlrining bnk izmtlridn fydlnish imkniyatini t’minlgn hld, bnk mijzlri sni yil bshig nisbtn 52 778 tg ko’pyib, 2016 yil 1 ktyabr  hltig 390 ming tdn shdi.
    Shu biln bir qtrd, bnkning invstisin jzibdrligini v nufuzini shirish mqsdid  lqr ryting ko’rstkichlrini shirish v dimiy yangilb brish bo’yich tgishli ishlr lib brildi.
    hlig ko’rstib klyotgn izmt turlri jmini yand kngytirish bo’yich hm tizimli rvishd ishlr lib brildi.
Jriy yil dvmid bir ylik hrbiy izmtg chqirilgn yoshlr v hrbiy izmtchilr uchun ngillshtirilgn shrtlr ssid ist’ml krditlri jrtish bo’yich yangi izmtlr jriy etildi.
    “Fitch Ratings” gntligi 2016 yilning iyunid bnkning krditg lyoqtlilik rytinglrini “V” “Brqrr” db qyt tsdiqldi.
 
 
BANKNING 2016 YIL 1 NOYABR HOLATIGA

   Bank 2016 yil 1 noyabr holatiga o’zining an’anaviy yo’nalishdagi faoliyati bilan bir qatorda, qabul qilingan 2013-2016 yillarda rivojlanish stratgiyasiga asosan tizimli muhim o’zgarishlarni amalga oshirishni davom ettirdi.

 Ko’rstkichlr nmi 2016 yil
1 noyabr
hltig
2015 yil
1 noyabr
hltig
O’zgrish % d
1  Jmi kpitl  282 183  227 223 124%
2  Ustv kpitli  250 166  200 166 125%
3  Jmi aktivlar  1 434 845  1 227 058 117%
4  Krdit qo’yilm

 1 014 454

 844 836 120%
5  - qisq muddtli krditlr  126 268  150 932 84%
6  - uzq muddtli krditlr  888 186  693 904 128%
7  Rl sktrg jrtilgn krditlr qoldig'i  1 014 454  844 836 120%
8  Ajratilgan investision kreditlar  373 636  307 669 121%
9  Kichik biznes sub'ektlariga ajratilgan kreditlar  1 030 991  787 087 131%
10  Ko’rstilgn mikrmliyaviy izmtlr  357 516  295 789 121%
11  Qimmtli qg’zlrg qilingn invstisiyalr  11 316  12 284 92%
12  Dpzitlr, jmi  994 462  735 064 135%
13  hli mblg’lri, jmi  269 640  187 646 144%
  shu jumldn
14  - hlining muddtli mntlri  28 610  31 055 92%
15  - jmg’rm dpzitlr  208 557  135 520 154%
16  - tlb qilib lingnch sqlndign dpzitlr  32 474  21 072 154%
17  Naqd pullar zahirasi  3 510  3 849 91%
18  Bnk mijzlri, (sni)  395 440  323 027 122%
19  Mumlg chiqrilgn plstik krtchklr, (sni)  1 228 661  912 317 135%
20  O’rntilgn to’lv trminllri  14 429  11 394 127%
21  Bnkmtlar soni  10  10 100%
22  - filillr  85  85 100%
23  mini-banklar  110  142 77%
24  Bshqlr  129  169 76%

    Pul mumlsini musthkmlsh, hli bo’sh pul mblg’lrini  bnk dpzitlrig jlb qilish, birinchi drjli ijtimiy to’lvlrni o’z vqtid to’lnishini t’minlsh v plstik krtchklr rqli hisb-kitblr jmini yand shirish brsid mlg shirilgn ishlr to’g’risid.
    Hisbt dvrid filillrd izmt ko’rstilyotgn brch o’jlik yurituvchi sub’ktlr dimlrining ish hqi v ung tnglshtirilgn to’lvlri to’liq “Ish hqi lyih”si dsturi ssid plstik krtchklr rqli to’lnishi yo’lg qo’yildi v bnk bo’yich ish hqini plstik krtchklrg o’tkzish jmi 88 fizg tkzildi.
Shu biln birg, ijtimiy to’lvlrni jismniy shslrni rizsi ssid plstik krtchklr rqli to’lnishini yand kngytirish yuzsidn lib brilgn ishlr ntijsid bir ylik to’lv tlbini 89 fizini plstik krtchklr rqli to’lnishig erishildi.
    2016 yil 1 ktyabr hltig mumlg chiqrilgn plstik krtchklr sni 1 217 678 tni tshkil qilib, o’rntilgn prgnz 116 fizg bjrildi.  SHundn «Ish hqi lyih»si dsturi bo’yich yo’nltirilgn plstik krtchklr sni 1 132 440 tni tshkil etmqd.
    SHuningdk, mijzlrg o’rntilgn to’lv trminllri sni 14 382 tni tshkil etib, o’rntilgn prgnz 102 fizg bjrildi.
    Jriy yilning 9 yi dvmid to’lv trminllri rqli 1 690,6 mlrd. so’mlik hmd plstik krtchklr rqli es 1 521,5 mlrd. so’mlik trnzksiyalr mlg shirilib, 2016 yil 1 ktyabr hltig plstik krtchklrdgi mblg’lr qldig’i 133,7 mlrd. so’mni tshkil qildi.
    2016 yilning o’tgn 9 yi dvmid bnk bo’yich tushgn nqd pul tushumlri miqdri 669,4 mlrd. so’mni tshkil etib, o’tgn yilning shu dvrig nisbtn 35,0 mlrd.so’mg (5 fizg) kmygn bo’lsd to’lv trminllri rqli tushumlr 903,1 mlrd.so’mg (44 fizg) shdi.
    Shundn svd tushumlri 1.113,5 mlrd.so’m bo’lib, o’tgn yilning ms dvrig nisbtn 157,0 fizg, kmmunl to’lvlrdn tushgn tushumlr 221,1 mlrd.so’mg to’g’ri klib, o’tgn yilning shu dvrig nisbtn 123,3 mlrd.so’mg yoki 144,2 fizg ko’pydi.
    Bnk bo’yich jmi chiqimlr miqdri 1748,6 mlrd.so’mni tshkil etib, shundn 1545,6 mlrd.so’mi yoki 88,4 fizi birinchi drjli to’lvlrg yo’nltirildi. SHu biln birglikd, hisbt dvrid Mrkziy bnkning zhir fndig 85,5 mlrd. so’m nqd pul mblg’lri jo’ntildi.
    Jriy yilning 1 ktyabr hltig hlining kmmunl to’lvlridn bo’lgn qrzdrliklrini yand qisqrtirish mqsdid 53 t kmmunl v bshq to’lvlr qbul qildign msus ksslr fliyat yuritib, ulrning sni yil bshig nisbtn 7 tg shirildi, shundn 29 tsi hududlrdgi dhqn, buyum v bshq itisslshtirilgn bzrlr hududid jylshtirilgn. Ulr tmnidn hisbt dvrid bnk ksslrig 72,4 mlrd.so’mlik nqd pul mblg’lri qbul qilindi.
    Bulrdn tshqri, bnkning brch filillrid Mrkziy bnkning mrkzlshgn “MUNIS” to’lv tizimi rqli hlining ist’ml qilgn elktr enrgiyasi hmd tbiiy gz uchun to’lvlrini, hlig uyali lq izmtlri hm hlining sliq v bshq mjburiy to’lvlrini “On-line” trzid qbul qilish ishlri yo’lg qo’yilib, hisbt dvrid 312,1 mlrd. so’mlik to’lvlr qbul qilindi, shundn 39,5 mlrd.so’mi sntyabr yig to’g’ri kldi.
    hli mntlri qldig’ini yil bshig nisbtn 30 fizg shirish prgnzi ijrsini t’minlsh mqsdid hli bo’sh pul mblg’lrini bnk ksslrig jlb etish jmini yand shirish yuzsidn 19 turdgi jzibdr hmd hli uchun quly mntlr mvjud bo’lib, shundn 17 t turd milliy vlyutd v 2 t turd cht el vlyutsid mntlr izmt ko’rstib klinmqd.
    Shu jumldn, bnk Bshqruvi tmnidn tizimd “Imkniyat”, “Kpitl”, “Quly”(kmmunl), “ntiq”, “Univrsl”, “Bljn” hmd “Tlb” v bshq bir qtr yangi jzibli muddtli v jmg’rm mnt turlri jriy qilindi.
 “Sg’lm n v bl” yili munsbti biln “il jmg’rmsi”, “YOshlik”, “Frvn hyot”, “md”, “Jzib”, “Smr”, “dlt” hmd “Pydvr” nmli yangi mnt turlri jriy qilindi.
    Mustqilligimizning 25 yillik byrmi munsbti biln yurtdshlrimizg svg’ siftid “Istiqll-25” nmli yangi jmg’rm mnt turi jriy etildi.
    lib brilgn ishlr ntijsid, 2016 yilning 1 ktyabr hltig hli mntlri qldig’i 257,1 mlrd.so’mni tshkil qilib, blgilngn prgnz rj 102 fizg bjrildi, shuningdk, yil bshig nisbtn 44,8 mlrd.so’mg yoki 121 fizg shdi.
    Shundn muddtli v jmg’rm mntlr miqdri yil bshig nisbtn 32,5 mlrd.so’mg yoki 117,7 fizg shdi.

    Kichik bizns v ususiy tdbirkrlik sub’ktlrini mliyaviy qo’llb-quvvtlsh, ulrni yand rivjlntirish rqli hli bndligini t’minlsh brsidgi ishlrg hm lhid e’tibr qrtildi.
    Jumldn, bnkimiz tmnidn kichik bizns v ususiy tdbirkrlik sub’ktlrini mliyaviy qo’llb-quvvtlsh hmd yangi ish o’rinlrini brp etish brsid hm qtr ishlr mlg shirildi.
    Jumldn, 2016 yilning 9 yi dvmid kichik bizns v ususiy tdbirkrlik sub’ktlrig 884,6 mlrd. so’mlik krditlr jrtilishi rjlshtirilgn hld, hqiqtd 891,6 mlrd. so’mlik krditlr jrtildi yoki rj 101 fizg bjrildi.
    Birgin, ilviy tdbirkrlik v hunrmndchilik sub’ktlrig 62,5 mlrd. so’mlik krditlr jrtilgn hld, o’zining tdbirkrlik fliyatini yo’lg qo’yish uchun ksb-hunr klljlrining bitiruvchilrig 54,7 mlrd. so’mlik yoki rjg nisbtn 110 fiz krditlr jrtildi.
    yollr tdbirkrligi v ilviy tdbirkrlikni hr tmnlm rivjlntirish v mliyaviy qo’llb-quvvtlsh, yol tdbirkrlrg, shuningdk ishlvchilrining kmid 50 fizini tin-qizlr tshkil etuvchi sub’ktlrg 2016 yilning 9 yi dvmid 97,5 mlrd. so’mlik imtiyozli krditlr jrtildi v blgilngn prgnz ijrsi 100,2 fizg to’liq bjrildi.
    Shuningdk, eksprt qiluvchi krnlrni qo’llb-quvvtlsh, mdrnizsiyalsh v tnik, tnlgik jihtdn qyt jihzlsh, invstisin lyihlrni mliyalshtirish mqsdid jriy yil dvmid 332,1 mlrd. so’m miqdrid invstisin krditlr jrtildi. 
    Yuqridgilr biln birglikd,     bnkimiz yoshlrni tdbirkrlik fliyatini qo’llb-quvvtlsh dsturid fl ishtirk etib, kllj bitiruvchilrini, ususn qizlrni tdbirkrlikk jlb etish brsid hm kng ko’lmli ishlrni mlg shirib klmqd.
    Yosh-illrni hr tmnlm mddiy qo’llb-quvvtlsh, ulrg uy-jy stib lish, qurish v rknstruksiya qilish, shuningdk, uy-ro’zg’r buyumlrini rid qilish, ulrni tdbirkrlikk kng jlb qilish mqsdlri uchun yil bshidn buyon 34,9 mlrd. so’m miqdrid imtiyozli  iptk v ist’ml krditlri hmd mikrkrditlr jrtildi.
    Brch mliyalshtirish mnblri hisbidn tdbirkrlik sub’ktlrig izmt ko’rstish v srvis shsini rivjlntirish uchun 118,8 mlrd. so’m miqdrid krditlr jrtildi v rj 110 fizg bjrildi.
    Shu jumldn, O’zbkistn Rspubliksi Przidntining 2012 yil 10 mydgi PQ-1754-snli Qrrig ssn kichik bizns v  ususiy tdbirkrlik sub’ktlrig izmt ko’rstish shsig 48,1 mln. so’m miqdrid krditlr jrtilib, rj 101 fizg rtig’i biln bjrildi.
    Nziq-vqt ist’ml tvrlri ishlb chiqrishni kngytirishg jrtilgn krditlr miqdri 110,4 mlrd. so’mni, ziq-vqt tvrlri ishlb chiqrishni kngytirish v ichki bzrni to’ldirishg jrtilgn krditlr miqdri 141,8 mlrd. so’mni tshkil etib rj 103 fizg bjrildi.
    “Hududlrni ijtimiy-iqtisdiy rivjlntirish” dsturlri ijrsini t’minlsh mqsdid jmi 1 430 t lyihg 125,8 mlrd. so’m miqdrid krdit mblg’lri jrtildi.
    2016 yild mvjud krnlrg krdit jrtish v tshkiliy ko’mklshish rqli ish o’rinlrini yartish Dsturi ijrsini t’minlsh mqsdid 2016 yilning 9 yi dvmid 29 500 t ish o’rinlri yartildi.
    Qishlq o’jligini rivjlntirish lqr fndi (IFAD) krdit liniyasi bo’yich 6,0 mln. QSH dllri ekvivlnti miqdrid krdit liniya jlb qilingn bo’lib, mv-sbzvt tishtirish, qyt ishlsh v sqlsh bo’yich umumiy qiymti 5,4 mln. QSH dllri miqdridgi 128 t lyih mliyalshtirildi.
    Bundn tshqri, lqr Trqqiyot Uyushmsi ishtirkid mlg shirilyotgn “Qishlq o’jligi krnlrini qo’llb-quvvtlsh.
    II-bsqich” krdit liniyasining 7,5 mln. QSH dlri miqdridgi v Jhn bnkining “Qrqlpg’istnd pillchilikni rivjlntirish” rvlvr mblg’lri hisbidn qishlq  o’jligi krnlrining smrli lyihlrini mliyalshtirish dvm ettirilmqd.
    Shuningdk, lqr tiklnish v trqqiyot bnki v siyo trqqiyot bnkining mv-sbzvtchilik shsini mliyalsh bo’yich mlg shirilyotgn krdit liniyalrid bnkning ishtirkini t’minlshd mliy yordm so’rb Hukumtg murjt qilindi.
    Tdbirkrlik sub’ktlrining ususiy sktrni rivjlntirish Islm Krprsiyasi liniyasining mblg’lri hisbidn lyihlrini mliyalsh yuzsidn tushgn tlbidn klib chiqib, Krprsiyaning yangi liniyasini jlb qlish yuzsidn muzkrlr lib brilmqd.
    Bundn tshqri, Qishlq o’jligining 9 yo’nlishini qo’llb-quvvtlsh dsturig muvfiq, quyonchilik shsini rivjlntirish mqsdid Rspublikmizning brch huddulrid kmid bittdn jmi 13 t quyonchilik grfirmlri tshkil etildi.
    TB “Mikrkrditbnk” v “O’zbkinvst” sug’urt kmpniyasi mrkziy pprti rhbr dimlridn ibrt ishchi guruhlri biriktirilgn hududlrg chiqilib, Qrqlpg’istn Rspubliksi v brch vilyatlrd bittdn jmi 13 t quyonchilik grfirmlr tshkil etildi.
    Tshkil etilgn grfirmlrg, binlrni t’mirlsh uchun, quyon v quyonlr uchun ktklr stib lish biln bg’liq bo’lgn 6,1 mlrd. so’mlik krdit lyihlri mliyalshtirildi.
Shni rivjlntirish dsturid blgilngn rjg ssn II bsqichd, quyon so’yish slri, muzltgich sig’imlrini tshkil etish v zuq v vtrinriya dri-drmnlrini lib klish biln bg’liq 4,6 mlrd. so’mlik lyihlr shu yilning ktyabr yid mliyalshtirildi.
    2016 yilning to’rtinchi v 2017 yilning birinchi chrklrid  Rspublikmizd, tumnlrni rivjlntirish dsturlrig kirgn, qo’shimch tshkil qilinyotgn grfirmlrg quyonchilik shsini rivjlntirish uchun 15,0 mlrd. so’m miqdrid krditlr jrtish lyihlri ishlb chiqildi v krditlr jrtish chrlri ko’rilmqd.
    Shuningdk, hli ndnlrid quyonchilikni rivjlntirish mqsdid jriy yil yakuni v 2017 yilning birinchi chrgid 1 077 t (r bir ndng 30 bsh quyon uchun 6,5 mln. so’mdn)  ndng 7 mlrd. so’mlik krditlr jrtilishi rjlshtirib lindi.
    Sntyabr yid tug’ulgn quyon bllri 105 kund urug’lntirish uchun tilishini hmd tug’ilgn erkk bllri 2,5-3 yd go’shtg so’yishg tyyor bo’lishini inbtg lib shu yilning dkbr yid ulrni suyish, sqlsh v qdqlsh uskunlrini stib lish brsid muzkrlr lib brildi v klishuvg erishildi.
    Bu brd “YSI-RIL” M’suliyati chklngn jmiyati biln 650,0 mln.so’m miqdrid shrtnm imzlndi v jriy yilning ktyabr yid knvrtsiya qilish bo’yich brch chrlr ko’rildi.
    grfirmlr hududid tyyor quyon go’shtini sqlsh uchun 30 tnn sig’img eg bo’lgn muzltgichlr qurish brsid grfirmlrg chilgn krdit liniyasi v grfirmlrni o’z mblg’lri hisbidn binlr t’mirlnmqd v dkbr yid brch muzltgichlr tyyor hlg kltirildi.
    Cht eldn lib klingn ztdr quyonlrni nslini sqlb qlish mqsdid sun’iy urug’lntirish v klgusid grfirm dimlrini tjribsini shirish brsid “MRTINI LIMNTRI” kmpniyasidn 2016 yil 27 iyuldn 2 vgustg qdr bo’lgn muddtg ndr Frbtti v CHsr Krvtt kbi  mutssislr tklif etilib, grfirmlrning mutssislri ishtirkid quyonlr sun’iy rvishd urug’lntirildi v bugungi kund urg’lntirilgn quyonlrdn urtch 7-8 tdn quyon bllri lishg erishilmqd.

    Bnk rsurs bzsini yand musthkmlsh v likvidlik qbiliyatini shirish bo’yich hm bnkimiz tmnidn ishlr lib brilmqd.
    Jumldn, hli v ho’jlik yurituvchi sub’ktlrning bo’sh pul mblg’lrini bnk dpzitlrig jlb etish brsid qtr ishlr mlg shirildi.
    O’zbkistn Rspubliksi Przidntining 2015 yil 6 mydgi PQ-2344-snli “Tijrt bnklrining mliyaviy brqrrligini yand shirish v ulrning rsurs bzsini rivjlntirish chr-tdbirlri tug’risid”gi Qrri tlblridn klib chiqqn hld, lqr m’yor v stndrtlrg muvfiq rsurslrni bshqrish ishlri lib brilmqd.
    Jriy yilning 1 ktyabr hltig jmi dpzitlr qldig’i 880,2 mlrd. so’mni tshkil etib, o’tgn yilning shu dvrig nisbtn 291,5 mlrd. so’mg yoki 49,5 fizg rtdi. YUridik shslrning jmi dpzitlri qldig’i 623,1 mlrd. so’mni tshkil etib, o’tgn yilning shu dvrig nisbtn 217,3 mlrd. so’mg yoki 53,6 fizg, yil bshig nisbtn 160,1 mlrd. so’mg yoki 34,6 fiz o’sishg erishildi.
    Shuningdk, yuridik shslrning muddtli dpzitlr qldig’i 504,1 mlrd. so’mni tshkil etib, o’tgn yilning shu dvrig nisbtn 192,2 mlrd. so’mg, yil bshig nisbtn es 135,8 mlrd. so’mg ko’pydi.
    Bnkning rijiy vlyutdgi ylnm rsurslrni ko’pytirish mqsdid 2016 yilning  III chrgi dvmid jmi 5,19 mln. QSH dllri v 3,0 mln.VR miqdrid dpzit mblg’lri jlb qilindi.
    Tshqi svd shrtnmlri bo’yich bnkimiz tmnidn 2016 yilning 9 yi dvmid mijzlrning jmi 32,5 mln. QSH dllrlik eksprt shrtnmlri qbul qilingn hld, jmi 328,0 mln. QSH dllrlik 115 t eksprt shrtnmlrig izmt ko’rstib klinmqd. Bnkning eksprtchi mijzlrig shu dvr mbynid 13,0 mln. QSH dllri miqdrid vlyut tushumi mlg shirilgn.
    Shuningdk, mijzlrning jmi 252,0 mln. QSH dllrlik 683 t imprt shrtnmsig izmt ko’rstilmqd.
    Bnk mijzlrining imprt shrtnmlri bo’yich jriy yilning 9 yid 11,7 mln. QSH dllri miqdrid to’lv mlg shirilgn bo’lib, shu dvr mbynid 12,9 mln. QSH dllri miqdrid yuklr (ish-izmtlr) imprti mlg shirildi.
    Bnk hlqr vlyut prsiyalrini SWIFT Alliance 7.1.14 snli 2016 yilning my yid yangilngn dsturiy t’minti yordmid mlg shirib klmqd. Ushbu tizim yuqri vfsizlik tlblrig jvb brib, trnzksiyalr shifrlnishini mksiml yuqri drjd mlg shirdi.
    2016 yilning 9 yi dvmid SVIFT tizimid bnklrr o’zr hisb-kitblr v mijzlrning vlyut mliyotlri bo’yich vkillik hisb-rqmlri rqli mlg shirilgn chl el vlyutsidgi trnzksiyalr, ya’ni dbt ylnm hjmi 402,2 mln.QSH dllri v 10,6 mln.VRni, vkillik hisb-rqmlrig klib tushgn mblg’lr es 406,9 mln.QSH dllri v 8,5 mln.VRni tshkil etdi.
    Drmd v rjtlr smtsi ijrsini t’minlsh 2016 yilg mo’ljllngn Bizns rj prmtrlri hmd tsdiqlngn sf fyd prgnzi ijrsini, linyotgn drmdlr sfligini t’minlsh bo’yich muyyan ishlr mlg shirildi.
    O’zbkistn Rspubliksi Przidntining 2012 yil 10 mydgi PQ-1754-snli “2012-2016 yillrd O’zbkistn rspubliksid izmt ko’rstish shsini rivjlntirish dsturi to’g’risid”gi Qrri ijrsi yuzsidn 2016 yil 1 ktyabr hltig bnk drmdlri hjmi o’tgn yilning shu dvrig nisbtn 26 fizg yoki 44,1 mlrd. so’mg shgn hld, 2016yil 1 ktyabr hltig 216,9 mlrd. so’mni tshkil etdi.
    Shuningdk, bnk drmdlri trkibidgi fizli drmdlr 42,4 mlrd. so’mg shib, 149,5 mlrd. so’mni v fizsiz drmdlr 67,4 mlrd. so’mni tshkil etdi.
    Ushbu lingn fizli drmdlr ssn bnk tmnidn mijzlrg jrtilgn krdit v ko’rstilgn mliyaviy izmtlr v bshq izmtlr hisbidn lingn fizli drmdlr hisssig  to’g’ri kldi.
    Jismniy v yuridik shslrning murjtlri bo’yich niq chr-tdbirlr mlg shirib klinmqd.
    Jriy yilni o’tgn dvri mbynid jismniy v yuridik shslrning murjtlrini o’z vqtid ko’rib chiqish, murjtlrd qyd etilgn msllr yuzsidn zruriy chrlr ko’rish brsid qt’iy nzrt lib brildi.
    Shuningdk, bnk Mrkziy pprtid tshkil etilgn 273-04-40 rqmli “Ishnch tlfni” rqli jismniy v yuridik shslrning murjtlri o’z vqtid ro’ytg linib, ulrning mldgi qnunchilik tlblrig muvfiq lisn ko’rib chiqilishi t’minlndi.
    Mzkur tizim rqli mlg shirilgn smrli tdbirlr ntijsid murjtlr sni 2015 yilning ms dvrig nisbtn
58 fizg kmydi.
    Bundn tshqri, bnk Mrkziy pprtid jismniy v yuridik shslrg yand qulyliklr yartish mqsdid bnkning yagn intrktiv dvlt izmtlri ko’rstish prtli tshkil etilib, mzkur trmq rqli jismniy v yuridik shslr uchun bnk Bshqruvi Risig to’g’ridn-to’g’ri murjt qilish imkniyati yartilgn.
    Bugungi kund ushbu tizim rqli jismniy v yuridik shslr tmnidn yubrilgn murjtlr, jumldn bnkning krditlsh fliyati, plstik krtchklr rqli izmt ko’rstish, hmiylik qilish, SMS bnk, Mbil bnk v bnkning bshq yangi izmt turlri to’g’risidgi msllrg zruriy m’lumtlr tqdim etib klinmqd.
Shu biln birg, ududiy filillrd Bshqruvning syyor qbullri tshkillshtirilib, bugungi kung qdr 9 t ududd Bshqruv risi, uning o’rinbsrlri md Mrkziy pprtning trkibiy bo’linmlri rhbrlri ishtirkid syyor qbullr tshkil etildi.
    Bundn tshqri, hududiy filillrning jylrdgi tgishli mutssislri biln birglikd bnk filillri tmnidn tsdiklngn rj-jdvlg muvfik jismniy v yuridik shslrning murjtlri biln ishlsh tizimini yand yashilsh mqsdid mhll v qishlq fuqrlri yig’inlrid jismniy v yuridik shslr biln uchrshuvlr utkzilib, ulrd jismniy v yuridik shslr tmnidn ko’trilgn brch msllrni jyid mldgi qnunchilikk muvfiq ijbiy hl etish chrlri ko’rildi.
    Ntijd, bnk fliyati yuzsidn tushgn shikyatlr sni o’tgn yilg nisbtn 55,5 fizg kmyishig yoki shikyatlrning jmi murjtlrdgi slmg’i 31,0 fizg tushishig hmd yuridik shslrning shikyatlri 48,9 fizg, “Ishnch tlfni” rqli yubrilgn shikyatlr es 84,6 fizg kmyishig erishildi.
    O’zbkistn Rspubliksining 1997 yil 29 vgustdgi Qnuni biln tsdiqlngn “O’zbkistn Rspubliksi kdrlr tyyorlsh milliy dsturi” ijrsini t’minlsh mqsdid qtr ishlr mlg shirib klinmqd.
    “Mikrkrditbnk” TB tizimid jmi 3588 t shtt birligi mvjud bo’lib, mld 3402 nfr dim fliyat yuritib klmqd butlngnlik drjsi 96 fizni tshkil etdi.. SHundn rbr dimlr lvzimlri sni shtt jdvli bo’yich 1047 tni tshkil etgn ld, mld 1004 nfr rbrlik lvzimlri bugungi kund butlngn, butlngnlik drjsi 96 fizni tshkil etdi.
    Jriy yilning 1  ktyabr hltig Mrkziy Bnk nmnkltursig kiruvchi lvzimlrdn 12 tsi butlnmgn bo’lib, ushbu lvzimlrni butlsh mksdid 11 nfr nmzdlr O’zbkistn Rspubliksi Mrkziy bnkig tkdim etildi.
    Bugungi kund O’zbkistn Rspubliksi Przidnti uzuridgi Dvlt bshkruvi kdmiyasini tmmlgn 10 nfr dim v Bnk-Mliya kdmiyasini tmmlgn 37 nfr dim rbr lvzimlrd fliyat yuritib klmkd, shuningdk jriy yild O’zbkistn Rspubliksi Iktisdiyot vzirligi Krprtiv bshkruv ilmiy-t’lim mrkzig 1 nfr dim md Bnk-Mliya kdmiyasig 14 nfr dimlri tinglvchilr sfig kbul kilindi.
    Bnk dimlrini uquqiy v ksbiy bilimini  shirib brish mqsdid O’zbkistn Rspubliksi Qnunlri, O’zbkistn Rspubliksi Przidntining Frmnlri, Qrrlri, Vzirlr Mhkmsining Qrrlri v bshq yangi qbul qilingn m’yoriy-uquqiy hujjtlrni o’zlshtirish v mliyotg tdbiq etilishini t’minlsh yuzsidn dimiy rvishd hftsig kmid ikki mrtb bnk Bshqruvi tmnidn yangi tshkil etilgn “Vid-lq” tizimi rqli nlyn trzid msfviy sminr v tnik o’quvlri o’tkzilib klinmqd. Bundn tshqri jriy chrk dvmid lid O'quv mrkzi tshkil etilgn bo'lib, ushbu mrkz tmnidn zhirg lingn dimlrni mlksini shirish, cht tillrini o’rgtish, rbr dimlrni muml mdniyati buyich ukuv kurslri tshkillshtirish rjlshtirilgn. Egllgn bilimlrini dimiy sinvdn o’tkzish mksdid msfviy trzd tst sinvlrini o’tkzish jriy yilning nyabr yid ishg tushurish muljllngn. 

 

   

   


 

Ma'lumotni yuklab olish (DOC, 279 KB)

Iste'mol krediti onlayn-kalkulyatori

To`lov terminali va kredit olish uchun anketalar to'ldirish

Forumda bank va uning xizmatlari muhokamasi