Bosh sahifaBank haqida Asosiy ko`rsatkichlar

Bosh ofis

100096, Toshkent sh., Lutfiy ko'chasi, 14.
Harita

Telefon.: (+998 71) 202-99-99
Faks: (+998 71) 273-05-90
Ishonch telefoni: (+998 71) 273-04-40

Asosiy ko`rsatkichlar

“MIKROKREDITBANK” AKSIYADORLIK-TIJORAT BANKINING 2017 YIL I - CHORAK YAKUNLARI TO'G'RISIDA
HISOBOT

    O’zbkistn Rspubliksining Birinchi Przidnti I..Krimvning 2016 yil 15 yanvrdgi Vzirlr Mhkmsid o’tkzilgn yig’ilishidgi dsturiy m’ruzlri hmd O’zbkistn Rspubliksi liy Mjlis pltsi v Sntining 2016 yil 8 sntyabrdgi qo’shm qrri, Shuningdk, O’zbkistn Rspubliksi Przidnti SH.M.Mirziyoyevning O’zbkistn Rspubliksi liy Mjlisi pltlrining qo’shm mjlislridgi nutqid hmd Qrqlpg’istn Rspubliksi, vilyatlr v Tshknt shhrid sylv ldi yig’ilishlrd  bnk tizimi ldig qo’yilgn ustuvr vziflr ijrsini t’minlsh mqsdid “Mikrkrditbnk” ksiyadrlik-tijrt bnki tmnidn 2016 yil dvmid niq chr-tdbirlr mlg shirildi.
    Jumldn, o’tgn yil mbynid bnkning ssiy iqtisdiy ko’rstkichlrining o’sishi mliya-bnk sktrini rivjlntirish indiktrlrini bhlsh m’znlrig ko’r “yuqri” drjlrni tshkil etdi.
    Bnkning jmi kpitli  29,6  mlrd. so’mg shib, 2017 yil 1 yanvr hltig 282,6 mlrd. so’mni, o’z nvbtid, kpitlning yetrlilik drjsi 19,4 fizni hmd jriy likvidlik drjsi 65,8 fizni tshkil etdi.
    Bnk ktivlri yil dvmid  232,8 mlrd. so’mg yoki 19 fizg shgn hld 1 trln. 427,8 mlrd. so’mni, Shundn krdit qo’yilmsi 228,5 mlrd. so’mg yoki 28 fizg shib 1 055,1 mlrd. so’mni tshkil etdi.
    Iqtisdiyotning rl sktrig jrtilgn krditlr qldig’i hm o’z nvbtid ms rvishd 845,7 mlrd. so’mni, krdit prtfli trkibid uzq muddtli krditlr jmi 81 fizni yoki 851,8 mlrd. so’mni tshkil etdi.
    Kichik bizns v tdbirkrlik sub’ktlrig jrtilgn krditlr 2015 yilg nisbtn 31 fizg shgn hld, 1 130,4 mlrd. so’mni, Shundn, ko’rstilgn mikrmliyaviy izmtlr 21 fizg shgn hld, 437,6 mlrd. so’mni tshkil etdi.
    hli mntlri qldig’i 35 fizg yoki 75,1 mlrd. so’mg shib, 287,4 mlrd. so’mg tdi.
    Bugungi kund, tshkil etilgn bnk trmg’i, jumldn 85 t filil v 110 t mini-bnklr rspublikmizning brch mintqlridgi hli hmd tdbirkrlik sub’ktlrining bnk izmtlridn fydlnish imkniyatini t’minlgn hld, bnk mijzlri sni yil dvmid 66 802 tg ko’pyib, 2017 yil 1 yanvr  hltig 403 mingtdn shdi.
    Shu biln bir qtrd, bnkning invstisin jzibdrligini v nufuzini shirish mqsdid lqr ryting ko’rstkichlrini shirish v dimiy yangilb brish bo’yich tgishli ishlr lib brildi.
    “Fitch Rytings” gntligi 2016 yilning nyabr yid bnkning krditg lyoqtlilik rytingini bir pg’n ko’trgn hld “B+” “Brqrr” db bhldi.
    Ryting bhsini yand musthkmlsh, kpitl ytrliligi ko’rstkichi bo’yich yilm-yil shib bryotgn tlblrni inbtg lib, bnkning ustv kpitlini shirish chrlri ko’rilmqd. Bnk ko’rstkichlrini yashilsh uchun zrur hisb-kitblr mlg shirilib, ustv kpitlini shirish bo’yich Hukumtg murjt lyihsi tyyorlndi.
    2017 yil – "lq biln mulqt v insn mnftlri yili" db e’ln qilingnligi munsbti biln “DDIY HLINI TDBIRKR QILISH” mqsdid fuqrlrning tdbirkrlik qbiliyatini niqlsh v rivjlntirish, ulrning bnk izmtlri v krdit mblg’lrig bo’lgn ehtiyojlrini qndirish mqsdid bnk tmnidn bir qtr ishlr mlg shirilmqd.
    Jumldn, bnkning vilyat v tumn filillri o’zlrig biriktirilgn 418 t hli punktlrid istiqmt qilyotgn 703,4 ming ndnlrd istiqmt qilyotgn fuqrlrning tdbirkrlik biln Shug’illnish istgini o’rgnish mqsdid hr bir ndng tshrif buyurib, fuqrlrg krkli m’lumt v tuShuntirishlrni brib brmqd.
    dtiy ish kunlrid bnk filillridn 838 nfr bnk hdimlri ushbu tdbirni siftli v yuqri sviyad mlg shirish uchun buyruq biln biriktirildi v bshq bnk izmtlridn zd etildi. O’rtch hr bir filild tdbirg dimiy jlb qilingn hdimlr sni 12 nfrdn rtiqni yoki mvjud hdimlr snining 30 fizdn rtig’ini, ulr tmnidn ndnlrni o’rgnish rjsi kunig o’rtch 12 dnni tshkil etdi.  SHnb v yakshnb kunlri vilyat v tumn filillridgi mvjud brch hdimlr to’liq tdbir ijrsig sfrbr qilinmqd.
    Bnk zimmsig yukltilgn ushbu ulkn m’suliyatni jriy yilning 1 mrtig qdr yoki blgilngn muddtdn 1 y ldin yakunlsh bo’yich brch zruriy chrlr ko’rilmqd. Buning uchun dlzrb 70 kunlik rj grfik ishlb chiqildi v ijrsi kunlik nzrtg lindi. Vilyat v tumn filillrid ishlrni yand jnlntirish, yashi ish tshkil etyotgn vilyat v tumn filillrini tqdirlsh, yoki ksinch hltlr yuzsidn m’sul hdimlrg nisbtn kskin chrlr ko’rish yuzsidn kunlik ntij thlil etilmqd, vidslktrlr o’tkzilmqd v tgishli chrlr ko’rib brilmqd.
 
 
BANKNING 2017 YIL I-CHORAK HOLATIGA

   Bank 2017 yil I-chorak holatiga o’zining an’anaviy yo’nalishdagi faoliyati bilan bir qatorda, qabul qilingan 2013-2016 yillarda rivojlanish stratgiyasiga asosan tizimli muhim o’zgarishlarni amalga oshirishni davom ettirdi.

 Ko’rstkichlr nmi 2016 yil
1 noyabr
hltig
2015 yil
1 noyabr
hltig
O’zgrish % d
1  Jmi kpitl  282 183  227 223 124%
2  Ustv kpitli  250 166  200 166 125%
3  Jmi aktivlar  1 434 845  1 227 058 117%
4  Krdit qo’yilm

 1 014 454

 844 836 120%
5  - qisq muddtli krditlr  126 268  150 932 84%
6  - uzq muddtli krditlr  888 186  693 904 128%
7  Rl sktrg jrtilgn krditlr qoldig'i  1 014 454  844 836 120%
8  Ajratilgan investision kreditlar  373 636  307 669 121%
9  Kichik biznes sub'ektlariga ajratilgan kreditlar  1 030 991  787 087 131%
10  Ko’rstilgn mikrmliyaviy izmtlr  357 516  295 789 121%
11  Qimmtli qg’zlrg qilingn invstisiyalr  11 316  12 284 92%
12  Dpzitlr, jmi  994 462  735 064 135%
13  hli mblg’lri, jmi  269 640  187 646 144%
  shu jumldn
14  - hlining muddtli mntlri  28 610  31 055 92%
15  - jmg’rm dpzitlr  208 557  135 520 154%
16  - tlb qilib lingnch sqlndign dpzitlr  32 474  21 072 154%
17  Naqd pullar zahirasi  3 510  3 849 91%
18  Bnk mijzlri, (sni)  395 440  323 027 122%
19  Mumlg chiqrilgn plstik krtchklr, (sni)  1 228 661  912 317 135%
20  O’rntilgn to’lv trminllri  14 429  11 394 127%
21  Bnkmtlar soni  10  10 100%
22  - filillr  85  85 100%
23  mini-banklar  110  142 77%
24  Bshqlr  129  169 76%

    Bnk tizimi ldig qo’yilgn ssiy vziflrdn yan bir msl pul mumlsini musthkmlsh, hli bo’sh pul mblg’lrini  bnk dpzitlrig jlb qilish, birinchi drjli ijtimiy to’lvlrni o’z vqtid to’lnishini t’minlsh v plstik krtchklr rqli hisb-kitblr jmini yand shirish mslsi bo’lib, bu brd hm bir qtr ishlr mlg shirib klinmqd.
    ususn, hisbt dvrid filillrd izmt ko’rstilyotgn brch o’jlik yurituvchi sub’ktlr dimlrining ish hqi v ung tnglshtirilgn to’lvlri to’liq “Ish hqi lyih”si dsturi ssid plstik krtchklr rqli to’lnishi yo’lg qo’yildi v bnk bo’yich ish hqini plstik krtchklrg o’tkzish jmi 97 fizg tkzildi.
    Shu biln birg, ijtimiy to’lvlrni jismniy shslrni rizsi ssid plstik krtchklr rqli to’lnishini yand kngytirish yuzsidn lib brilgn ishlr ntijsid bir ylik to’lv tlbining 90 fizi plstik krtchklr rqli to’lnishig erishildi.
    2017 yil 1 yanvr hltig mumlg chiqrilgn plstik krtchklr sni 1 244 138 tni tshkil qilib, «Ish hqi lyih»si dsturi bo’yich yo’nltirilgn plstik krtchklr sni 1 181 065 tni tshkil etmqd.
    Shuningdk, mijzlrg o’rntilgn to’lv trminllri sni 13 937 tni tshkil etdi.
    2016 yil dvmid to’lv trminllri rqli 2 944,5 mlrd. so’mlik hmd plstik krtchklr rqli es 3 752,7 mlrd. so’mlik trnzksiyalr mlg shirilib, 2017 yil 1 yanvr hltig plstik krtchklrdgi mblg’lr qldig’i 163,7 mlrd. so’mni tshkil qildi.
    2016 yil dvmid bnk bo’yich tushgn jmi pul tuShumlri miqdri 3 800,1 mlrd. so’mni tshkil etib, o’tgn yilning   shu dvrig nisbtn 1 177,0 mlrd.so’mg yoki 144,8 fizg shdi.
    Shundn svd tuShumlri 1 975,1 mlrd.so’m bo’lib, o’tgn yilning ms dvrig nisbtn 144,0 fizg, kmmunl to’lvlrdn tushgn tuShumlr 347,8 mlrd.so’mg to’g’ri klib, o’tgn yilning Shu dvrig nisbtn 168,2 mlrd.so’mg yoki 193,6 fizg ko’pydi.
    Bnk bo’yich jmi chiqimlr miqdri 3 795,5 mlrd. so’mni tshkil etib, Shundn 2 764,7 mlrd. so’mi yoki 72,8 fizi birinchi drjli to’lvlrg yo’nltirildi. Shu biln birglikd, hisbt dvrid Mrkziy bnkning zhir fndig 172,5 mlrd. so’m nqd pul mblg’lri jo’ntildi.
    Jriy yilning 1 yanvr hltig hlining kmmunl to’lvlridn bo’lgn qrzdrliklrini yand qisqrtirish mqsdid 53 t kmmunl v bshq to’lvlr qbul qildign msus ksslr fliyat yuritib, ulrning sni yil bshig nisbtn 7 tg shirildi. Shundn 29 tsi hududlrdgi dhqn, buyum v bshq itisslshtirilgn bzrlr hududid jylshtirilgn. Ulr tmnidn hisbt dvrid bnk ksslrig 347,8 mlrd. so’mlik nqd pul mblg’lri qbul qilindi.
    Shuningdk, kmmunl to’lvlrni o’z vqtid to’lnishini t’minlsh, hlig qo’shimch qulyliklr yartish mqsdid bnkning mliyot bshqrmsid Dms vtmshinsi ssid 1 t syyor kss tshkil qilinib, u tmnidn yil dvmid 128,2 mln. so’m to’lvlr qbul qilindi, Shu biln birg, dm lish kunlri hm to’lvlr qbul qilinishi yo’lg qo’yilgn. 
    Bulrdn tshqri, bnkning brch filillrid Mrkziy bnkning mrkzlshgn “MUNIS” to’lv tizimi rqli hlining ist’ml qilgn elktr enrgiyasi hmd tbiiy gz uchun to’lvlrini, hlig uyali lq izmtlri hm hlining sliq v bshq mjburiy to’lvlrini “On-line” trzid qbul qilish ishlri yo’lg qo’yilib, hisbt dvrid 163,2 mlrd. so’mlik to’lvlr qbul qilindi, Shundn 22,7 mlrd.so’mi dkbr yig to’g’ri kldi.
    hli mntlri qldig’ini yil bshig nisbtn 30 fizg shirish prgnzi ijrsini t’minlsh mqsdid hli bo’sh pul mblg’lrini bnk ksslrig jlb etish jmini yand shirish yuzsidn 19 turdgi jzibdr hmd hli uchun quly mntlr mvjud bo’lib, Shundn 17 tsi milliy vlyutd v 2 tsi cht el vlyutsid mntlr qbul qilinmqd.
    Shu jumldn, bnk Bshqruvi tmnidn tizimd “Imkniyat”,  “Quly”(kmmunl), “ntiq”, “Univrsl”, “Bljn” hmd “Tlb” v bshq bir qtr yangi jzibli muddtli v jmg’rm mnt turlri jriy qilindi.
    “Sg’lm n v bl” yili munsbti biln “il jmg’rmsi”, “YOshlik”, “Frvn hyot”, “md”, “Jzib”, “Smr”, “dlt” hmd “Pydvr” nmli yangi mnt turlri jriy qilindi.
    lib brilgn ishlr ntijsid, 2017 yilning 1 yanvr hltig hli mntlri qldig’i 287,3 mlrd. so’mni tshkil qilib, blgilngn prgnz rj 108 fizg bjrildi, Shuningdk, yil bshig nisbtn 75,0 mlrd. so’mg yoki 135 fizg shdi.
Shundn muddtli v jmg’rm mntlr miqdri yil bshig nisbtn 23,6 mlrd. so’mg shirildi.
    Kichik bizns v ususiy tdbirkrlik sub’ktlrini mliyaviy qo’llb-quvvtlsh, ulrni yand rivjlntirish rqli hli bndligini t’minlsh brsidgi ishlrg hm lhid e’tibr qrtildi.
    Jumldn, bnkimiz tmnidn kichik bizns v ususiy tdbirkrlik sub’ktlrini mliyaviy qo’llb-quvvtlsh hmd yangi ish o’rinlrini brp etish brsid hm qtr ishlr mlg shirildi.
    2016 yil dvmid kichik bizns v ususiy tdbirkrlik sub’ktlrig 1 118,9 mlrd. so’mlik krditlr jrtilishi rjlshtirilgn hld, hqiqtd 1 130,4 mlrd. so’mlik krditlr jrtildi yoki rj 101 fizg bjrildi.
    Birgin, ilviy tdbirkrlik v hunrmndchilik sub’ktlrig 78,5 mlrd. so’mlik krditlr jrtilgn hld, o’zining tdbirkrlik fliyatini yo’lg qo’yish uchun ksb-hunr klljlrining bitiruvchilrig 66,6 mlrd. so’mlik yoki rjg nisbtn 107 fiz krditlr jrtildi.
    yollr tdbirkrligi v ilviy tdbirkrlikni hr tmnlm rivjlntirish v mliyaviy qo’llb-quvvtlsh, yol tdbirkrlrg, Shuningdk ishlvchilrining kmid 50 fizini tin-qizlr tshkil etuvchi sub’ktlrg 2016 yil dvmid 117,5 mlrd. so’mlik imtiyozli krditlr jrtildi v blgilngn prgnz ijrsi 100,4 fizg  bjrildi.
    Shuningdk, eksprt qiluvchi krnlrni qo’llb-quvvtlsh, mdrnizsiyalsh v tnik, tnlgik jihtdn qyt jihzlsh, invstisin lyihlrni mliyalshtirish mqsdid o’tgn yil dvmid 447,9 mlrd. so’m miqdrid invstisin krditlr jrtildi. 
    Yuqridgilr biln birglikd, bnkimiz yoshlrni tdbirkrlik fliyatini qo’llb-quvvtlsh dsturid fl ishtirk etib, kllj bitiruvchilrini, ususn qizlrni tdbirkrlikk jlb etish brsid hm kng ko’lmli ishlrni mlg shirib klmqd.
    Yosh-illrni hr tmnlm mddiy qo’llb-quvvtlsh, ulrg uy-jy stib lish, qurish v rknstruksiya qilish, Shuningdk, uy-ro’zg’r buyumlrini rid qilish, ulrni tdbirkrlikk kng jlb qilish mqsdlri uchun yil dvmid 53,8 mlrd. so’m miqdrid imtiyozli  iptk v ist’ml krditlri hmd mikrkrditlr jrtildi.
    Brch mliyalshtirish mnblri hisbidn tdbirkrlik sub’ktlrig izmt ko’rstish v srvis shsini rivjlntirish uchun 154,6 mlrd. so’m miqdrid krditlr jrtildi v rj 100,4 fizg bjrildi.
    Shu jumldn, O’zbkistn Rspubliksi Przidntining 2012 yil 10 mydgi PQ-1754-snli Qrrig ssn kichik bizns v  ususiy tdbirkrlik sub’ktlrig izmt ko’rstish shsig 60,0 mlrd. so’m miqdrid krditlr jrtilib, rj 100,5 fizg rtig’i biln bjrildi.
    Nziq-vqt ist’ml tvrlri ishlb chiqrishni kngytirishg jrtilgn krditlr miqdri 135,6 mlrd. so’mni, ziq-vqt tvrlri ishlb chiqrishni kngytirish v ichki bzrni to’ldirishg jrtilgn krditlr miqdri 171,2 mlrd. so’mni tshkil etib rj 102 fizg bjrildi.
    “Hududlrni ijtimiy-iqtisdiy rivjlntirish” dsturlri ijrsini t’minlsh mqsdid jmi 3 148 t lyihg 133,2 mlrd. so’m miqdrid krdit mblg’lri jrtildi.
    2016 yild mvjud krnlrg krdit jrtish v tshkiliy ko’mklshish rqli ish o’rinlrini yartish Dsturi ijrsini t’minlsh mqsdid 39 955 t ish o’rinlri yartildi.
    hlig ko’rstib klyotgn izmt turlri jmini yand kngytirish bo’yich hm tizimli rvishd ishlr lib brildi.
O’tgn yil dvmid bir ylik hrbiy izmtg chqirilgn yoshlr v hrbiy izmtchilr uchun ngillshtirilgn shrtlr ssid ist’ml krditlri jrtish bo’yich yangi izmtlr jriy etildi.
    Bulrdn tshqri, qishlq o’jligini rivjlntirish lqr fndi (IFAD) krdit liniyasi jlb qilingn bo’lib, mv-sbzvt tishtirish, qyt ishlsh v sqlsh bo’yich umumiy qiymti 5,4 mln. QSH dllri miqdridgi 128 t lyih mliyalshtirildi v liniya mblg’lri to’liq o’zlshtirildi.
    lqr Trqqiyot Uyushmsi ishtirkid mlg shirilyotgn “Qishlq o’jligi krnlrini qo’llb-quvvtlsh II-bsqich” krdit liniyasining 7,5 mln. QSH dlri miqdridgi v Jhn bnkining “Qrqlpg’istnd pillchilikni rivjlntirish” rvlvr mblg’lri hisbidn qishlq o’jligi krnlrining smrli lyihlrini mliyalshtirish dvm ettirilmqd.
    Quyonchilik shsini rvjlntirish bo’yich mlg shirilgn ishlr:
    Shuningdk, Qishlq o’jligining 9 t yo’nlishini qo’llb-quvvtlsh dsturig muvfiq, tijrti bnklrig lhid vziflr blgilb brilgn bo’lib, Mikrkrditbnk tmnidn quyonchilik shsini rivjlntirish mqsdid Rspublikmizning brch huddulrid kmid bittdn jmi 13 t quyonchilik grfirmlri tshkil etildi v Itliyadn go’shtg bqildign 1500 bsh ztdr quyon kltirildi.
    Tshkil etilgn grfirmlrg quyonchilik shsini rivjlntirish mqsdid 2016 yild jmi 9,2 mlrd. so’mlik krditlr jrtildi. Jumldn:
    I bsqichd binlrni t’mirlshg, quyon v quyonlr uchun ktklr stib lish biln bg’liq bo’lgn 5 500 mln. so’mlik krdit lyihlri mliyalshtirildi.
    II bsqichd quyon so’yish slri, muzltgich sig’imlrini tshkil etish, zuq v vtrinriya dri-drmnlrini lib klish v shni rivjlntirishd zrur bo’lgn bshq rjtlr biln bg’liq 3 700 mln. so’mlik lyihlr mliyalshtirildi.
    Bundn tshqri, hli ndnlrid ksnchilik ssid quyonchilikni rivjlntirish uchun 128 t ndng jmi 793,0 mln. so’m krdit jrtildi v ndnlrg bqish uchun  1 ming 500 bsh quyon, quyon ktklri v zuqlri tkzib brildi.
    2017 yilning birinchi chrgid  Rspublikmizd, tumnlrni rivjlntirish dsturlrig kirgn, qo’shimch tshkil qilinyotgn grfirmlrg quyonchilik shsini rivjlntirish uchun 15,0 mlrd. so’m miqdrid krditlr jrtish lyihlri ishlb chiqildi v krditlr jrtish chrlri ko’rilmqd.
    Shuningdk, hli ndnlrid quyonchilikni rivjlntirish mqsdid jriy yil yakuni v 2017 yilning birinchi chrgid 1 077 t (r bir ndng 30 bsh quyon uchun 6,5 mln. so’mdn)  ndng 7 mlrd. so’mlik krditlr jrtilishi rjlshtirib lindi.
    Cht eldn lib klingn ztdr quyonlrni nslini sqlb qlish mqsdid sun’iy urug’lntirish v klgusid grfirm dimlrini tjribsini shirish brsid “MRTINI LIMNTRI” kmpniyasidn 2016 yil 27 iyuldn 2 vgustg qdr bo’lgn muddtg ndr Frbtti v CHsr Krvtt kbi  mutssislr tklif etilib, grfirmlrning mutssislri ishtirkid quyonlr sun’iy rvishd urug’lntirildi v bugungi kund urug’lntirilgn quyonlrdn urtch 7-8 tdn quyon bllri lishg erishilib, bugungi kund ulr sni 11 mingdn shdi.
    Bnk rsurs bzsini yand musthkmlsh v likvidlik qbiliyatini shirish bo’yich hm bnkimiz tmnidn ishlr lib brilmqd.
    Jumldn, hli v ho’jlik yurituvchi sub’ktlrning bo’sh pul mblg’lrini bnk dpzitlrig jlb etish brsid qtr ishlr mlg shirildi.
    O’zbkistn Rspubliksi Przidntining 2015 yil 6 mydgi PQ-2344-snli “Tijrt bnklrining mliyaviy brqrrligini yand shirish v ulrning rsurs bzsini rivjlntirish chr-tdbirlri tug’risid”gi Qrri tlblridn klib chiqqn hld, lqr m’yor v stndrtlrg muvfiq rsurslrni bshqrish ishlri lib brilmqd.
    Jriy yilning 1 yanvr hltig jmi dpzitlr qldig’i  950,4 mlrd. so’mni tshkil etib, o’tgn yilning Shu dvrig nisbtn  275,1 mlrd. so’mg yoki 40,7 fizg rtdi.  Shuningdk yuridik shslrning jmi dpzitlri qldig’i 663,0 mlrd. so’mni tshkil etib, o’tgn yilning Shu dvrig nisbtn 200,0 mlrd. so’mg yoki 43,2 fiz o’sishg erishildi.
    Shuningdk, yuridik shslrning muddtli dpzitlr qldig’i 519,6 mlrd. so’mni tshkil etib, o’tgn yilning Shu dvrig nisbtn 151,3 mlrd. so’mg yoki 41,1 fizg shgn. 

 

   

   


 

Iste'mol krediti onlayn-kalkulyatori

To`lov terminali va kredit olish uchun anketalar to'ldirish

Forumda bank va uning xizmatlari muhokamasi